Instituti për Politika Sociale Musine Kokalari në Prishtinë, Qendra për Politika të Emancipimit në Beograd dhe Instituti për Kritikë dhe Emancipim Social në Tiranë, bashkëpunuan në organizimin e Konferencës Rajonale për Punë të Denjë në Ballkanin Perëndimor në, që u mbajt në Durrës, Shqipëri më 28 deri më 30 shtator 2023.

Pika kryesore e konferencës ishte krijimi i një “Manifesti mbi punën e denjë”. Ky manifest përshkruan parimet dhe objektivat thelbësore që koalicioni rajonal i sapoformuar do të ndjekë kolektivisht. Ai përfaqëson një angazhim për promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve në të gjithë Ballkanin Perëndimor.

Lidhëza te Manifesti dhe organizatat nënshkruese: www.decentworkbalkans.com

Në këtë ngjarje të rëndësishme pati dy diskutime në panel, të titulluara “Periferia e Evropës: Vendet e Ballkanit Perëndimor nga socializmi në neoliberalizëm” dhe “Përkeqësimi i të drejtave të punës në rajonin e Ballkanit Perëndimor”, të cilat trajtuan sfidat historike dhe bashkëkohore me të cilat përballet rajoni në lidhje me të drejtat e punës dhe transformimet ekonomike.

Përveç diskutimeve në panel, u zhvilluan gjashtë punëtori interaktive, të fokusuara në çështjet thelbësore që lidhen me punën e denjë, duke përfshirë pagën e jetesës, përkujdesin si punë të papaguar, shëndetin dhe sigurinë në punë, sindikatat, punën në platformë dhe prekarizimin e punës. Këto seminare ofruan një platformë për të pranishmit për të shkëmbyer ide, strategji dhe praktika më të mira në promovimin e kushteve të drejta dhe të barabarta të punës në Ballkanin Perëndimor.

Palët kryesore dhe pjesëmarrësit nga të gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor ndanë njohuritë, përvojat dhe ekspertizën e tyre për të forcuar përpjekjet kolektive që synojnë avancimin e punës së denjë në rajon. Duke nxitur dialogun dhe bashkëpunimin, kjo konferencë shënoi një hap të rëndësishëm drejt arritjes së praktikave të drejta dhe gjithëpërfshirëse të punës në të gjithë Ballkanin Perëndimor.

Organizatorët shprehin mirënjohjen e tyre për të gjithë pjesëmarrësit dhe folësit për kontributin e tyre të çmuar dhe presin me padurim partneritetin dhe përparimin e vazhdueshëm në angazhimin për punë të denjë dhe të drejtave të punës në Ballkanin Perëndimor.

2 tetor 2023